Kedves Szülõk!

Krisztiánné Tõzsér Judit vagyok, az ócsai Hajnalcsillag Baptista Óvoda vezetõje.

Szeretettel köszöntöm Önöket!

Nagyon készültünk az Önök fogadására azokon a napokon, amikorra az óvodai beiratkozást terveztük. Tudjuk, hogy Önök is nagy izgalommal várták ezeket az alkalmakat. Sajnos a jelenlegi rendkívüli helyzetben ez egészen másként alakul a szokásosnál, a tervezettnél.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt az emberi erõforrások miniszterének határozata alapján a 2022/2023-as óvodai nevelési évre történõ beiratkozás az elõzõ évektõl eltérõen más eljárásrendben - a személyes kontaktus elkerülése végett - elektronikusan (e-mailen) történik

2022. március 21. 00:00 órától, március 27. 24:00 óráig.

A jelentkezési lapot a www.hajnalcsillagovi.hu oldalon találják majd, ott töltsék ki és szintén ugyan ott van lehetõség az elküldésre is. Ha nem jár sikerrel, elakad, akkor hívjanak a 06-20/318-4573 telefonszámon. A felvételrõl, illetve a felvételi kérelem elutasításáról az Önök által megadott tartózkodási címre fogunk értesítést küldeni, legkésõbb 2022. március 31-ig. Kérjük, hogy olyan email címet adjanak meg, amit használnak, hiszen ezen keresztül tudjuk elsõsorban a kapcsolatot tartani.

Szeretném bemutatni az óvodánkat:

Óvodánk 2014. szeptemberében nyitotta meg kapuját. Induljunk el egy virtuális sétán: Ha most belépnének az óvodába, akkor egy tágas udvaron találnák magukat. Bal oldalon gumitéglával lerakott nagy területen kerékpározhatnak, rollerezhetnek, motorozhatnak a gyerekek. Jobb oldalon füves, játékokkal ellátott udvarrész van, nagyméretû mászó vár, csúszda, fészek hinta, mérleg hinta, rugós játék várja a gyermekeket. Ezen a területen modern, 40 nm területû árnyékoló is felszerelésre került, hogy a nyári erõs napsütésben védelmet nyújtson a gyermekeknek. Nagyméretû, árnyékolóval ellátott homokozó is kialakításra került. Növényeket, virágokat is ültetünk minden évszakban.

Az óvoda jobb felüli épületébe lépve két gyermeköltözõt láthatnak, öltözõ padokkal, fogasokkal és ruhatároló dobozokkal ellátva. Innen nyílik a nagyobb alapterületû Lámpás (mini - nagy csoport), és egy kisebb alapterületû Bárka (középsõ csoport). A harmadik csoportunkhoz, a Kalász (kis csoporthoz) néhány méteres sétával jutunk el a belsõ folyosón. Összesen 75 fõ óvodást tudunk fogadni. Csoportjaink alakításánál az életkort vesszük figyelembe, homogén (azonos korú) csoportokat alakítunk. Mindhárom csoportunk jól felszerelt, esztétikus, minden igényt kielégítenek. A csoportszobákban a játéktevékenységek, tanulás, tapasztalás feltételei biztosítottak, megfelelõ hely lett kialakítva a különbözõ tevékenységek gyakorlására. Az aktualitásnak megfelelõen esztétikus dekorációk díszítik a termeket, ügyes kezû dajkanénik segítségével. A gyermekek a tisztálkodási teendõket 2 nagy mosdóhelységben végzik. A mosdóhelyiségek is tágasak, kényelmesek, tiszták. Minden csoportban 2 fõ óvodapedagógus (váltómûszakban) és 1 fõ dajka foglalkozik a gyerekekkel. Két fõ pedagógiai asszisztens is segíti a pedagógusok munkáját. Az óvoda ezen részén található még egy iroda, és a nevelõi szoba is, ahol a pedagógusok az adminisztrációs munkát végzik. A belsõ folyosóról kilépve újra egy udvar részre jutunk, az óvoda háta mögé. Füves, esztétikus, jól felszerelt udvar található itt, ez az utcafrontról nem látható. Modern, hatalmas területet érintõ napvitorla található itt is, ezen kívül több hinta, csúszda, mászóka, és egy nagyon igényes, fedett homokozó is. Az óvoda bal oldali részén helyezkedik el a tornaszobánk, melyhez gazdagon felszerelt szertár is kapcsolódik, a mozgásfejlõdést segítõ eszközökkel, játékokkal. Igen sok és többféle mozgásos foglalkozások színhelye. A délutáni fakultatív foglalkozásoknak is ez a színtere. Ebben az évben Prücsök torna (fejlesztõ mozgás), Iskolaelõkészítõ komplex foglalkozás, Labdajáték (ügyességet fejlesztõ) foglalkozásokat tartunk a délelõtti csoportos mozgásfoglalkozásokon kívül. Református és katolikus hittanórákon vehetnek részt a gyerekek tanító nénik vezetésével. Fejlesztõ szoba is található, tágas, nagy, jól felszerelt szobában tartják a fejlesztõ pedagógusok a foglalkozásokat. A beszédhibás gyermekek fejlesztését helyben tudjuk fejleszteni, óraadó logopédus segítségével, melyet a fenntartónk finanszíroz Egy jól felszerelt könyvtár is várja a szülõket, gyermekeket, de itt helyet tudunk biztosítani bármilyen családos programnak, beszélgetésnek, vagy fogadóórának is. Ennek üzemeltetését egy szülõ tartja kézben, már több éve. Az óvoda ezen részén található még egy jól felszerelt tálaló konyha, a beérkezett ételek itt kerülnek elosztásra a csoportokba, innen kerülnek be a gyerekekhez.

Egyházi fenntartású óvoda vagyunk. Nagyon sok dologban ugyanúgy mûködünk, mint egy állami óvoda. A mi munkánkat is az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg, ugyanúgy, mint minden más óvodáét. Megfelelõen kialakított napirend alapján mûködünk. Az óvoda reggel 6 órakor nyit, ügyeletes óvodapedagógus fogadja a gyermekeket. 7 órakor kerülnek a gyermekek a saját csoportjukba. Folyamatos reggeli van, ami azt jelenti, hogy kb. fél 8 - 9 óráig a gyermekek a saját igényüknek megfelelõ idõben étkeznek. A délelõtt folyamán szabad játék, felajánlott tevékenységek, foglalkozások vannak, a gyermekek életkoruknak és fejlettségüknek megfelelõen vesznek részt ezekben a tevékenységekben. Csoportjaink összetételénél a homogén csoportok (kis, középsõ, nagy) kialakítására törekszünk. Minden nap fogyasztanak a gyerekek levegõzés elõtt gyümölcsöt, zöldséget, ezt a szülõk támogatásával szoktuk megoldani. A három udvarunkat forgóban használják a csoportok, így tesszük változatosabbá a szabadtéri tevékenységüket. Gyakran teszünk sétákat is a környéken. Az ebéd délben van, a Tanya csárdából kapjuk az ebédet. Az ételérzékeny gyermekek számára is tudunk étkezést biztosítani, ennek feltétele a szakorvosi vélemény. Az étkezés befizetésével, illetve az ingyenes étkezési lehetõség igénybevételével, az étkezés megrendelésével illetve lerendelésével kapcsolatosan augusztusban részletes tájékoztatást fogunk adni, remélhetõleg már személyesen. A pihenõ idõ után uzsonna és szabadjáték van. Az óvodapedagógusaink 16 óráig dolgoznak, ügyeleti rendszerben a dolgozó szülõk gyermekei számára 17:30-ig tart nyitva az óvoda.

A gyermekek fejlesztési területei ugyanúgy, mint bármelyik más óvodában, a gondolkodás, mozgás, beszéd és érzelmi-szociális képesség. Minden héten Verselés, mesélés, Ének, zene, énekes játék, gyermek tánc, Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, Mozgás, A külsõ világ tevékeny megismerése mûveltségi területeken tervezünk a gyermekeknek tevékenységeket.

A nevelõ munkánk során figyelembe vesszük a gyermekek egyéni sajátosságait, igényeit, a fejlõdésüknek megfelelõen felzárkóztatjuk õket, vagy segítjük tehetségük kibontakozását.

Nagycsoportosaink az óvodai idõn belül, ingyenesen vesznek részt különbözõ tehetségfejlesztõ programokon, a saját óvodapedagógusok által. A Mese-zene foglalkozások, melyet hetente tartanak az óvónõk, minden nagycsoportost érint. Segíti azoknak a képességeknek a fejlõdését, melyek alkalmassá teszik a gyerekeket az olvasás elsajátítására. Játékos módon ismerkedünk a hangokkal, magán és mással hangzókkal is. Minden pedagógusunk tanfolyami végzettséggel végzi ezt a feladatot.

Zenei tehetséggondozást végez egy pedagógusunk, szintén tanfolyami végzettséggel, érdeklõdõ nagycsoportosok vehetnek részt rajta, a délelõtti foglalkozásokba beépítve. A gyermekek zenei nevelését már kora gyermekkorban érdemes elkezdeni, hiszen a zenei képességek nagyon jól fejleszthetõk. Az általános zenei fejlesztésén túl kiemelt figyelmet fordítunk a tehetségesnek ígérkezõ gyermekekre. Egyéni és csoportos keretben játszunk zenei játékokat, melyek legfõképpen a ritmusérzéket és zenei hallást fejlesztik, valamint megalapozzák a késõbbi kottaolvasást. Zenehallgatáson és hangszeres zenén keresztül sokféle élménnyel gazdagítjuk õket, formálva zenei ízlésüket, fejlesztve zeneértõ képességüket.

A robotika egy új terület az óvodában, képzett óvodapedagógusaink vezetésével tartunk foglalkozásokat. Szintén a délelõtti foglalkozásokba ágyazva szervezzük. Egyre inkább szükségesek a széleskörû, hatalmas mennyiségû információ közötti lényeglátás képessége, önállóság, magabiztosság, tudatosság, problémamegoldó, logikus gondolkodásmód a gyermekek részére. Mindezt segíti elõ a robotika, kódolás. Zümikét kódolva, irányítva járunk be terepeket, hol logikai sorrendet, szabályokat betartva, hol szabadon, szárnyalva találunk ki történeteket, hol pedig mesét szõvünk közben. Kiemelten fontos a korai tanulás, hiszen azokat a képességeket, melyeket óvodás korban megalapozunk, az iskola a leghatékonyabban tudja tovább fejleszteni. Nem utolsó sorban csodálatos módja az átlagostól bármely irányba eltérõ SNI, BTMN-es és tehetséges gyermekek fejlesztésének.

Akkor mégis, miben vagyunk mások?

Az óvodában napi szinten foglalkozunk a Biblia történeteivel, hogy a gyermekek minél többet tudjanak meg Isten szeretetérõl, csodálatos tetteirõl.

Hetente csoportonként 1-1 történetet mondunk el a gyerekeknek. Ez szervesen beépül az óvoda nevelési-oktatási anyagába.

Étkezések elõtt, után imádkozunk.

Heti 1-2 alkalommal Csendes perceket tartunk, amikor a gyerekek elmondhatják a velük történteket, hogy mi foglalkoztatja õket. Utána imádkozunk egymásért.

Kéthetente, péntek délelõtt Baptista hittant tartunk, amelyen a 3 csoport közösen vesz részt. Ekkor 1-1 történet elmondása, eljátszása mellett imádkozunk, énekelünk, és egy rövid igeverset megtanulunk.

Kéthetente, kedd délutánonként Ringatót tartunk 16:30-tól, melyen a szülõvel együtt vehet részt a gyermek. Itt a szülõk, testvérek is megismerkedhetnek, megtanulhatják az óvodában tanult, a bibliai történethez kapcsolódó énekeket, igeverseket. Utána kötetlenül beszélgethetnek. (a járvány alatt felfüggesztve)

Havonta egy vasárnap délután 17 órától Ovis istentiszteletet tartunk Ócsán, a Baptista imaházban. A gyermekekkel együtt készülünk erre az alkalmakra, melyeken közösen énekelünk; verset, igét mondunk el a szülõknek. (a járvány alatt mindig az adott helyzetnek megfelelõen)

Ezekkel az eseményekkel a BIBLIA alapjait szeretnénk megismertetni a gyermekekkel. Tudják, hogy bármi történik velük, családjukkal, van kihez fordulni. Van, aki vigyáz rájuk. Tudják, érezzék, hogy a legfontosabb a SZERETET!

Kiemelten kezeljük az erkölcsi nevelést, és feltételezzük, hogy az óvodánkba jelentkezõ családok életében is ez kiemelt jelentõségû. Havonta 1 alkalommal az Imaházban alkalmak vannak, ahol elvárjuk, hogy a családok megjelenjenek. (jelenleg a veszélyhelyzet miatt nincs ilyen alkalom)

Kérjük, hogy mindenki gondolja végig, elfogadja-e az óvoda által képviselt keresztyén erkölcsi értékrendet, és vállalja az óvoda által szervezett alkalmakon, így az Ovis istentiszteleti alkalmakon való részvételt. Csak akkor jelentkezzenek, ha IGEN a válasz.

Óvodánkat bemutató kisfilm a Galéria menüpontban megtekinthetõ.

Ócsa, 2022. január 13.

Krisztiánné Tõzsér Judit
óvodavezetõ

"Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl, teljes elmédbõl. Ez az elsõ és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat."

(Máté evangéliuma 22:37-39.)